Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Visas aktualitātes Drukāt

Apstiprināts "Valsts policijas prioritāšu īstenošanas plāns 2012.gadam" 2011. gada 22. decembris

 

2012.gadā Valsts policijas svarīgākais vidēja termiņa uzdevums joprojām ir esošā budžeta ietvaros saglabāt savas darbības kapacitāti visā Latvijā. Lai izpildītu šo uzdevumu, Valsts policija turpinās pilnveidot savu darbību – tiks pievērsta pastiprināta uzmanība iekšējo resursu racionālai un ekonomiskai izmantošanai, struktūras attīstības jautājumiem, veicot funkciju un štatu optimizācijas pasākumus (struktūra, kompetences apjoma, personāla resursu sadalījums, funkciju definējums u.c. jautājumi), korupcijas risku mazināšanai, iekšējās kontroles pastiprināšanai, iekšējās disciplīnas uzlabošanai, kā arī sabiedrisko attiecību jomas pilnveidošanai. Valsts policija turpinās veikt pasākumus policijas spēku pieejamības un ātras rīcībspējas nodrošināšanai un sniegto pakalpojumu kvalitātes saglabāšanai. Tiks veikti pasākumi sabiedriskās drošības veicināšanai un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, t.sk. ceļu satiksmes jomā, noziedzības novēršanai un apkarošanai, kā arī reaģēšanai uz iedzīvotāju iesniegumiem. Tiks turpināta uz sabiedrību vērsta policijas darba taktikas ieviešana visā valstī. Turpināsies Valsts policijas dalība starptautisko projektu izstrādē un realizēšanā.

 

 Valsts policijas darbība 2012.gadā tiek plānota, lai nodrošinātu pasākumu izpildi sadalījumā pa nozīmīgākajām prioritātēm:

  • personāla politikas plānošana;

  • preventīvie pasākumi;

  • noziedzīgu nodarījumu apkarošana;

  • starptautiskā sadarbība;

  • resursu un līdzekļu racionāla un efektīva izmantošana. 

Katrā plāna sadaļā paredzētie pasākumi ietver plašu Valsts policijas darbības jautājumu loku – struktūras attīstība, ātras rīcībspējas nodrošināšana visā valsts teritorijā, personāla profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana, darbībai nepieciešamo iekšējo un ārējo normatīvo aktu un to grozījumu izstrāde, darbības pilnveidošanai nepieciešamo metodisko materiālu izstrāde, pētījumu veikšana, dalība dažādās Latvijas un ārvalstu programmās un projektos, sadarbība ar citām Latvijas un ārvalstu institūcijām, t.sk. nevalstiskajām u.c. jautājumi.

 

Valsts policijas kapacitātes nodrošināšana ir tiešā saistībā ar Valsts policijas materiāli tehniskajām iespējām piešķirtā budžeta ietvaros. Esošā budžeta ietvaros tiks risināti jautājumi par struktūrvienību apgādi ar nepieciešamajiem materiāli tehniskajiem līdzekļiem policijas ātras rīcībspējas nodrošināšanai (autotransports, datortehnika u.c.).

 

Tajā pašā laikā liels skaits Valsts policijas kapacitātes palielināšanas pasākumu ir saistīti ar apjomīgu informācijas tehnoloģiju (IT) risinājumu ieviešanu, kuras nodrošināšanai esošā budžeta ietvaros piešķirtie līdzekļi nav pietiekami. Valsts policijā esošais IT aprīkojums pārsvarā ir jau morāli novecojis – no visiem struktūrvienībās izmantojamajiem datoriem vairāk kā 75% šobrīd ir četrus un vairāk gadus veci. Datortehnikas normāls dzīves cikls ir aptuveni līdz četriem gadiem, pēc kā datoru un printeru uzturēšanas izmaksas krasi palielinās. Datortehnikas izmantošanas intensitāte palielinās arī sakarā ar apjomīgu informācijas sistēmu biežu lietošanu Valsts policijas struktūrvienību darbā. Datortehnikas nomaiņa nepieciešama arī tāpēc, lai varētu garantēt pilnvērtīgu Valsts policijas tīklā apstrādājamo datu drošību.

 

Lai veiktu iestādes attīstībai un infrastruktūras uzlabošanai nepieciešamos materiāli tehniskos uzlabojumus un nodrošinātu personāla profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu īstenošanu, iespēju robežās tiks izmantotas ārvalstu finanšu projektu sniegtās iespējas.

 

2011.gadā Valsts policija turpināja savu darbību, ņemot vērā vispārējās ekonomiskās krīzes ietekmētos procesus un apstākļus valstī un sabiedrībā. Valsts policija izpildīja savu galveno uzdevumu - esošā budžeta ietvaros tika nodrošināta policijas spēku kapacitāte visā valstī, izpildot likumos un citos normatīvajos aktos Valsts policijai noteiktos uzdevumus. Tika īstenoti pasākumi noziedzības apkarošanai un sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzībai, kā arī personu tiesību un likumīgo interešu aizsardzībai.

 

Vadoties no sabiedrības interesēm - dzīvot drošā vidē, Valsts policijas darbības ārējās prioritātes 2011.gadā bija vērstas uz sabiedriskās drošības veicināšanu un sabiedriskās kārtības nodrošināšanu, noziedzības novēršanu un noziedzīgu nodarījumu atklāšanu. Valsts policijas darbības iekšējās prioritātes bija vērstas uz optimāla, profesionāla un atvērta policijas dienesta izveidošanu.

 

Tajā pašā laikā Valsts policijā tika pastiprināti pievērsta uzmanība personāla un materiāli tehnisko līdzekļu resursu racionālai izmantošanai, sevišķi reģionu pārvaldēs – uzlabojot sadarbību iecirkņu un pārvalžu līmeņos. Veikti pasākumi darba organizēšanas uzlabošanai, lai tādā veidā optimizētu resursu izmantošanu. Lai nodrošinātu maksimāli efektīvu materiālo vērtību izmantošanu, tika ieviesti finanšu līdzekļu un materiāli tehnisko vērtību ekonomijas pasākumi.

 

2011.gadā Valsts policijā tika turpināts darbs pie struktūras attīstības jautājumiem, veicot funkciju un štatu optimizēšanu. Pabeigta apvienības “Apsardze” reorganizācija, veikta Transporta pārvaldes reorganizācija un pārņemtas Autotransporta inspekcijas funkcijas, veicot nepieciešamās izmaiņas struktūrā un darbības organizēšanas pasākumus jaunās funkcijas izpildes nodrošināšanai.