Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Visas aktualitātes Drukāt

VP iesniegusi Iekšlietu ministrijai paskaidrojumu par Valsts kontroles ziņojumā minētajiem pārkāpumiem un trūkumiem 2011. gada 23. maijs

 

 

Izpildot iekšlietu ministres rīkojumu, š.g. 20.maijā Valsts policija (VP) ir iesniegusi Iekšlietu ministrijai (IeM) paskaidrojumu par Valsts kontroles (VK) ziņojumā minētajiem pārkāpumiem un trūkumiem, to novēršanu un ieteikumu ieviešanu.

Lai izvērtētu VK konstatējumus par faktisko situāciju un iespējamiem likumpārkāpumiem par materiālo vērtību inventarizācijas veikšanu Valsts policijas koledžā un inventarizācijas rezultātu atspoguļošanu grāmatvedības uzskaitē, VP Iekšējās drošības birojā šā gada 14.martā tika uzsākts kriminālprocess pēc piederības pie noziedzīga nodarījuma grupas objekta saskaņā ar Krimināllikuma 24.nodaļu (Noziedzīgi nodarījumi valsts institūciju dienestā) un šobrīd tiek veikta pirmstiesas izmeklēšana.

            Saistībā ar noslēgtajiem līgumiem ar pašvaldībām, kuros paredzēta samaksa par administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanu un administratīvo sodu uzlikšanu par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem, konstatēts, ka Valsts pārvaldes iekārtas likuma 61.panta pirmā daļa paredz publisku personu tiesības slēgt sadarbības līgumus, kuri noslēdzami, lai panāktu publiskas personas kompetencē ietilpstoša pārvaldes uzdevuma efektīvāku veikšanu. Ņemot vērā VP budžeta samazinājumu pēdējos gados, kas būtiski ietekmēja VP uzdevumu kvalitatīvu izpildi sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā, ar  dažām pašvaldību domēm tika noslēgti sadarbības līgumi. Līgumu noslēgšana ir nodrošinājusi efektīvu mehānismu valsts piešķirtā būtiski samazinātā finansējuma seku mazināšanai, ļaujot VP veikt tās tiešās funkcijas. Taču, pamatojoties uz IeM rīkojumu, pieņemts lēmums par minēto noslēgto Sadarbības līgumu laušanu līdz 2011.gada 1.jūlijam.

Sniedzot pamatojumu trīspusēju līgumu slēgšanai starp VP, Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju un komersantu un izvērtējot iespējas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paredzēt Ceļu satiksmes drošības padomes piešķirtos līdzekļus (kuru piešķiršanu VP nosaka 07.04.2004. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 57.panta otrā daļa) kā VP pašu ieņēmumus, VP vērsa uzmanību, ka minētie līdzekļi nav uzskatāmi par VP ieņēmumiem, savukārt attiecībā uz līgumiem - juridiski VP nav šķēršļu slēgt šādus trīspusējus līgumus. Ņemot vērā minēto un to, ka VK ziņojumā atteikšanās no šādu līgumu slēgšanas noformēta ieteikuma formā, proti, “Lai nodrošinātu pilnīgas informācijas sniegšanu gada pārskatā un kontroli par Ceļu satiksmes drošības padomes piešķirto līdzekļu izlietojumu, izvērtēt iespēju Valsts policijai attiekties no trīspusējo līgumu slēgšanas un plānot minēto līdzekļu saņemšanu Valsts policijas pašu ieņēmumos”, VP ir lūgusi IeM izvērtēt un līdz gada beigām atcelt ierobežojumu slēgt šādus līgumus, jo VP nevar vienpusēji izlemt par citu kārtību attiecībā par Ceļu satiksmes drošības padomē piešķirto līdzekļu izlietojumu nekā ir noteikts. Minētā padome ir apstiprinājusi finanšu līdzekļus 2011.gadam.

Saistībā ar papildus finansējuma pieprasījumu degvielas iegādei 2010.gadā un veiktajiem avansa maksājumiem, VP paskaidroja, ka 2010.gadā izveidojās dramatiska situācija ar degvielas iegādi VP, līdz ar ko jau 2010.gada augustā VP nosūtīja pieprasījumu papildus degvielas iegādei, taču diemžēl Ministru kabineta rīkojums par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp ministrijām tika izdots tikai 2010.gada 26.novembrī, līdz ar ko papildus piešķirto finansējumu bija iespējams sākt lietot tikai 2010.gada decembrī. Sakarā ar to, ka VP nebija citu kreditoru parādu, tika veikts avansa maksājums, par ko degviela faktiski tika piegādāta 2011.gada janvārī – aprīlī. Rezultātā, neskatoties uz to, ka degvielas cenas 2011.gadā ir strauji kāpušas, pateicoties avansa maksājumam VP izdevies paaugstināt degvielas izlietojuma mēnešu limitus automašīnām, nodrošinot savu funkciju izpildi.

Par apvienības „Apsardze” debitoru parādiem un to atgūšanas iespējām VP paskaidroja, ka ir izveidota inventarizācijas komisija, kuras viens no uzdevumiem ir veikt debitoru novērtēšanu. Pamatojoties uz inventarizācijas rezultātiem, VP veiks visas nepieciešamās aktivitātes, lai debitoru parādus atgūtu likumdošanā noteiktajā kārtībā.

            Attiecībā uz medicīniskajām pārbaudēm izlietoto valsts budžeta līdzekļu atgūšanu no vainīgajām personām, VP skaidro, ka šo izdevumu ievērojamu daļu sastāda izdevumi par medicīniskajām pārbaudēm, kas veiktas pirms kriminālprocesa uzsākšanas. Šie izdevumi nav uzskatāmi par kriminālprocesuālajiem izdevumiem, līdz ar to tie nav atgūstami. Savukārt izdevumi par medicīniskajām pārbaudēm, kas veiktas kriminālprocesa ietvaros, ir sedzami no iestādes budžeta un to atgūšana iespējama tikai pēc galīga tiesas nolēmuma pieņemšanas, ja tie tiek ietverti procesuālajos izdevumos. Tāpat VP saskārusies ar situāciju, ka tiesas, pieņemot lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, neizlemj jautājumu (vai nenorāda to lēmumā), kas attiecas uz veikto pārbaužu izdevumu atmaksu VP, līdz ar to VP nav tiesības piedzīt šos līdzekļus. Vienlaikus jāņem vērā, ka šādu izdevumu atgūšanas process ir ilgstošs, jo nereti personām nav līdzekļu, uz ko vērst piedziņu. Taču VP jau veic normatīvajos aktos paredzētos pasākumus šādu izdevumu atgūšanai.    

 

Sagatavoja:

Beāte Labinska,

Valsts policijas priekšnieka palīdze, tālr.: 67829445, mob: 29496086,

e-pasts: beate.labinska@vp.gov.lv