Twitter  Draugiem  Facebook  Flickr  Teksta versija     
Sākums  Lapas karte  Meklēt


 
Valsts policijas sniegtie maksas pakalpojumi Drukāt

Vēršam uzmanību, ka Valsts policija sniedz maksas pakalpojumu, organizējot sabiedriskās kartības un drošības nodrošināšanu privātpersonas organizētos publiskos pasākumos, ar šādiem nosacījumiem: 

 • 14 dienas pirms pasākuma tiek iesniegts iesniegums par nepieciešamību sniegt pakalpojumu;
 • Iesniegumā nepieciešams norādīt: 
 1. publiska pasākuma organizatora kontaktinformāciju;
 2. publiska pasākuma norises vietu, datumu, laiku;
 3. publiska pasākuma veidu un mērķi;
 4. publiska pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaitu;
 5. iespējamos apdraudējuma riskus sabiedriskajai kartībai un drošībai;
 6. par sabiedrisko kartību un drošību atbildīgās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pastu;
 7. publiska pasākuma kontaktpersonu, ar kuru var sazināties par finanšu jautājumiem;
 8. citus faktorus, kas var negatavi ietekmēt publiska pasākuma netraucētu un drošu norisi bez Valsts policijas klātbūtnes. 
 • 3 (trīs) darba dienu laikā pirms pasākuma tiek veikta priekšapmaksa par pakalpojumu.

 

   

   

   

  Ministru kabineta noteikumi Nr.903

  Rīgā 2013.gada 24.septembrī (prot. Nr.50 127.§)

  Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis

  Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un
  finanšu vadību 5.panta devīto daļu

  1. Noteikumi nosaka Valsts policijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

  2. Valsts policija sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (1. un 2.pielikums).

  3. Valsts policija šo noteikumu 1. un 2.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7.punktā minētos pakalpojumus sniedz, slēdzot ar publiskā pasākuma organizatoru Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā paredzēto līgumu, ja:

  3.1. sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana privātpersonas organizētajā publiskajā pasākumā, ņemot vērā pasākuma norises vietu, datumu, laiku, pasākuma veidu un mērķi, plānoto pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaitu, iespējamos apdraudējuma riskus sabiedriskajai kārtībai un drošībai, kā arī citus faktorus, kas var negatīvi ietekmēt pasākuma netraucētu un drošu norisi, nav iespējama bez Valsts policijas klātbūtnes;

  3.2. attiecīgā pakalpojuma sniegšana neapgrūtinās Valsts policijas funkciju un uzdevumu izpildi.

  4. Valsts policija maksas pakalpojumu cenrādi nepiemēro, veicot ekspertīzes kriminālprocesā, ja ekspertīzi nosaka procesa virzītājs, un administratīvajā procesā, ja ekspertīzi nosaka institūcija (amatpersona) vai tiesa.

  5. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumus Nr.774 "Noteikumi par Valsts policijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 187.nr.; 2009, 53., 141.nr.; 2010, 111.nr.; 2011, 73.nr.; 2012, 20.nr.).

  6. Šo noteikumu 1.pielikums ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

  7. Šo noteikumu 2.pielikums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

  8. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro šo noteikumu 1.pielikumu.

  Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

  Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

   

   

  2.pielikums
  Ministru kabineta
  2013.gada 24.septembra
  noteikumiem Nr.903

   

  Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis

  Nr.
  p.k.

  Maksas pakalpojuma veids

  Mērvienība

  Cena bez PVN (euro)

  PVN
  (euro)

  Cena ar PVN (euro)

  1.Valsts policijas darbinieka - kārtības uzturētāja - iesaistīšana publiskos pasākumos, kurus organizē privātpersona

  stunda

  6,76

  1,42

  8,18

  2.Valsts policijas speciālo uzdevumu bataljona darbinieka iesaistīšana šā cenrāža 1.punktā minēto uzdevumu veikšanā

  stunda

  11,63

  2,44

  14,07

  3.Valsts policijas darbinieka iesaistīšana ceļu satiksmes regulēšanā publiskos pasākumos, kurus organizē privātpersona

  stunda

  6,51

  1,37

  7,88

  4.Valsts policijas transportlīdzekļa izmantošana šā cenrāža 1., 2. un 3.punktā minēto uzdevumu veikšanā
  4.1.vieglais automobilis

  stunda

  13,78

  2,90

  16,68

  4.2.motocikls

  stunda

  10,90

  2,29

  13,19

  4.3.ūdens transportlīdzeklis

  stunda

  58,26

  12,23

  70,49

  5.Valsts policijas dienesta suņa izmantošana šā cenrāža 1.punktā minēto uzdevumu veikšanā

  stunda

  1,42

  0,30

  1,72

  6.Valsts policijas dienesta zirga izmantošana šā cenrāža 1.punktā minēto uzdevumu veikšanā

  stunda

  1,51

  0,31

  1,82

  7.Publiska pasākuma vietas pārbaude sprāgstvielu, sprādzienbīstamu priekšmetu, spridzināšanas ietaišu u.tml. priekšmetu atklāšanai

  viens pakalpojums

  1044,93

  219,43

  1264,36

  8.Valsts policijas transportlīdzekļu izmantošana lielgabarīta vai smagsvara transportlīdzekļu pavadīšanā1
  8.1.par maršruta kilometru

  kilometrs

  0,60

  0,13

  0,73

  8.2.par maršrutā pavadīto stundu

  stunda

  9,84

  2,07

  11,91

  9.Privātpersonas ieroča un munīcijas uzglabāšana

  stunda

  0,52

  0,11

  0,63

  10.Kopēšana (melnbalta kopija) uz Valsts policijas papīra
  10.1.A4, vienpusēja

  viena kopija

  0,13

  0,03

  0,16

  10.2.A4, abpusēja

  viena kopija

  0,19

  0,04

  0,23

  10.3.A3, vienpusēja

  viena kopija

  0,18

  0,03

  0,21

  11.Auksto ieroču ekspertīze2

  stunda

  11,51

  0,00

  11,51

  12.Ballistiskā ekspertīze2

  stunda

  65,12

  0,00

  65,12

  13.Daktiloskopiskās kartes izgatavošana2

  viena vienība

  18,38

  0,00

  18,38

  14.Daktiloskopiskā ekspertīze

  stunda

  13,22

  2,77

  15,99

  15.DNS profila noteikšana ar gēnu analīzes metodi3

  viens DNS profils

  145,43

  30,54

  175,97

  16.Dokumentu un naudas zīmju tehniskā ekspertīze

  stunda

  19,84

  4,16

  24,00

  17.Eksperta amata kandidāta apmācība

  stunda

  3,32

  0,69

  4,01

  18.Fonoskopiskā ekspertīze2

  stunda

  16,59

  0,00

  16,59

  19.Grāmatvedības ekspertīze2

  stunda

  19,14

  0,00

  19,14

  20.Habitoloģiskā ekspertīze2

  stunda

  13,36

  0,00

  13,36

  21.Informācijas tehnoloģiskā ekspertīze2

  stunda

  48,04

  0,00

  48,04

  22.Klasiskā paternitātes/ maternitātes noteikšana ar DNS gēnu analīzes metodi

  trīs DNS profili

  325,78

  68,41

  394,19

  23.Kontrolšāviena veikšana ar vītņstobra šaujamieroci2

  viena vienība

  61,24

  0,00

  61,24

  24.Pirotehnikas izstrādājumu klasificēšana2

  viena vienība

  30,22

  0,00

  30,22

  25.Reljefo identifikācijas zīmju ekspertīze2

  stunda

  13,49

  0,00

  13,49

  26.Rokrakstu ekspertīze

  stunda

  15,36

  3,22

  18,58

  27.Sprādzientehniskā ekspertīze2

  stunda

  13,96

  0,00

  13,96

  28.Trasoloģiskā ekspertīze2

  stunda

  21,51

  0,00

  21,51

  29.Ugunsgrēku tehniskā ekspertīze2

  stunda

  26,31

  0,00

  26,31

  30.Kvalifikācijas pārbaudījums par ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci2

  viens kvalifikācijas pārbaudījums

  55,01

  0,00

  55,01

  31.Atkārtots kvalifikācijas pārbaudījums par ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci2

  viens kvalifikācijas pārbaudījums

  45,70

  0,00

  45,70

  32.Apliecības dublikāta izsniegšana kvalifikācijas pārbaudījumam par ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci2

  viens apliecības dublikāts

  13,28

  0,00

  13,28

  Piezīmes.

  1 Cena (ar pievienotās vērtības nodokli) par pakalpojumu tiek noteikta, summējot cenu (ar pievienotās vērtības nodokli) par katra izmantotā transportlīdzekļa maršrutā nobraukto attālumu (kilometros) un cenu (ar pievienotās vērtības nodokli) par maršrutā pavadīto laiku (stundās).

  2 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

  3 Ja Kriminālistikas pārvaldei paternitātes noskaidrošanai nepieciešams analizēt vairāk nekā triju personu profilus, cenu (ar pievienotās vērtības nodokli) par papildus DNS profila noteikšanu rēķina, izmantojot šā cenrāža 22.punktā minēto klasiskās paternitātes/maternitātes noteikšanas cenu (ar pievienotās vērtības nodokli) un papildus pieskaitot šā cenrāža 15.punktā minēto cenu (ar pievienotās vērtības nodokli) par vēl viena DNS profila noteikšanu.

  Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis